Регионално търсене - Варна
IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> спечелих дело с Далкия
kalkana64
post May 17 2013, 09:33 AM
Post #1


Срамежлив


Posts: 2em (12).gif em (12).gif em (12).gif решение на В Р С № 1450/ 31 03 2013

This post has been edited by kalkana64: May 17 2013, 09:35 AMAttached File(s)
Attached File  sud.txt ( 17.85k ) Number of downloads: 45
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Googlebot
post May 17 2013, 09:33 AM
Post #


Реклами от GoogleGo to the top of the page
Quote Post
Виктор
post May 17 2013, 02:57 PM
Post #2


Напреднал потребител
***

Posts: 194Браво kalkana64 em (12).gif em (12).gif em (12).gif

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
капитана
post May 17 2013, 05:16 PM
Post #3


Напреднал потребител
***

Posts: 285

Това ще е интересно за много хора em (28).gif

и и ии ЧЕСТИТО em (12).gif em (19).gif

Цитат
Р Е Ш Е Н И Е

№ 1450/31.03.2013 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, четиринадесети състав, гражданско отделение в
публично съдебно заседание, проведено на деветнадесети февруари две
хиляди и тринадесета година в състав:


Районен съдия: Д.П.

при участието на секретаря Х.И. като разгледа докладваното от съдията
гр.д. № 7289 по опис на ВРС за 2012 година, за да се произнесе, взе
предвид следното:

Предявен е иск с пр.осн.чл.422 от ГПК за установяване на вземането на
кредитора „ДАЛКИЯ-ВАРНА” ЕАД, ЕИК 103195446, със седалище и адрес на
управление гр.Варна, бул.Я.Хуняди №5 против длъжника Г.А.К., ЕГН
**********,*** за заплащане на сумата : *** лева представляваща сбор от
следните суми - *** лева главница за период месец *** г.- *** г. и ***
лева лихва за забава върху главницата за период *** г.-*** г.; *** лева
главница за период месец *** г.- *** г. и *** лева лихва за забава върху
главницата за период *** г.-*** г.; *** лева главница за период месец
*** г.- *** г. и *** лева лихва за забава върху главницата за период ***
г.-*** г.; *** лева главница за период месец *** г.-*** г. и *** лева
лихва за забава върху главницата за период *** г.-*** г.;представляващи
дължима сума за потребена и незаплатена топлинна енергия по партида ***
за имот, находящ се в гр.Варна, ж.к. „***, за описаните периоди, ведно
със законната лихва върху главниците считано от датата на подаване на
заявлението в съда - *** г. до окончателното заплащане на задължението
по издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК по
ч.гр.д.№ 4712/12 г. на ВРС, ХХХ състав. Посочено е, че вземането
произтича от задължение за потребена и незаплатена топлинна енергия по
партида *** за имот, находящ се в гр.Варна, ***, за посочените периоди и
месеци. Ищецът моли иска да бъде уважен и ответникът да му заплати
съдебно-деловодни разноски за производството.

За установяване наличието на правен интерес от
предявеният иск ищецът сочи, че ответникът е възразил против издадената
в негова полза заповед за изпълнение на парично задължение въз основа
на документ по чл.410 ГПК, издадена по ч.гр.д.№ 4712/12 г. на ВРС, ХХХ
състав.

В срока за отговор е постъпил такъв от ответника.
Оспорва твърдението, че е абонат на ищцовото дружество, твърди, че не е
сключвал договор за присъединяване и доставка на топлинна енергия. Към
периода на исковата претенция не е бил абонат на дружеството. През ***
г. радиаторите били демонтирани, а през *** г. вертикалните щрангове
били изолирани.

В съдебно заседание страните чрез процесуалните си
представители поддържат молбата и отговора.

Съдът, след като прецени събраните по делото
доказателства и становищата на страните, по свое убеждение и въз основа
на закона, приема да установено следното от фактическа и правна страна:

Предвид вида на предявения специален установителен иск за
установяване съществуването на вземането на кредитора по издадена против
длъжника заповед за изпълнение и предвид разпределението на
доказателствената тежест в настоящото производство тежестта на
доказване за установяване съществуването на вземането е върху ищеца,
който следва да установи по пътя на главно и пълно доказване
предпоставките, довели до дължимост на претендираната сума и наличието
на задължението, а в тежест на ответника е да докаже изпълнение на
задълженията си или други правно релевантни факти и обстоятелства по
възраженията си, водещи до неоснователност на исковата претенция.

От заключението на проведената СТЕ, което съдът цени като
компетентно дадено и неоспорено от страните се установява, че
начисляваното количество топлоенергия за жилището на ищеца, както и
дължимите суми за сградна инсталация, за топлоносител и за услуга
“топлинно счетоводство” за процесния период е изчислено правилно. При
посещение в жилището на абоната вещото лице е установило, че във всички
помещения на жилището радиаторите са демонтирани, всички щрангове и
тръбопроводи са изолирани с мерилон, залепен към тръбите с
пенополиоретан. Вещото лице дава заключение, че в резултат на това,
количеството топлоенергия, което се отдава от сградната инсталация към
жилището на ответника е значително по-малко от количеството, което се
отдава към другите жилища в сградата, които са с нетоплоизолирани
щрангове. В съдебно заседание вещото лице дава становище, че няма
техническа възможност начисленото количество топлоенергия да е
постъпилото в жилището на ответника. Топлоенергията на сградната
инсталация се начислява на всички, но е невъзможно да се изчисли точно.
Физически много по-малко количество топлоенергия е постъпило в жилището.
За точното й определяне е следвало да се извършва замерване през всички
отоплителни сезони на температурата в жилището и на температурата на
повърхността на щранговете.

От заключението на проведената ССЕ, което съдът цени като
компетентно дадено и неоспорено от страните се установява, че размера на
дължимите суми за процесния период е *** лева от които главница – ***
лева и лихва *** лева.

От показанията на свидетеля Петров, които съдът цени като
непротиворечиви на останалите доказателства се установява, че той е
съсед на ответника и е влизал в жилището му в кв.**. През лятото на ***
г. му помагал да направи специална изолация на тръбите за да не
пропускат енергия. В жилището няма радиатори, кранът на топлата вода е
отрязан.

От изисканото и приобщено ч.гр.д.№ 4712/12 г. на ВРС, ХХХ състав се
установява, че със заповед № 2366/10.04.2012 г. е разпоредено
ответникът Г.А.К., ЕГН **********,*** да заплати на ищеца
„ДАЛКИЯ-ВАРНА” ЕАД, ЕИК 103195446, със седалище и адрес на управление
гр.Варна, бул.Я.Хуняди №5 сумата *** лева представляваща сбор от
следните суми - *** лева главница за период месец *** г.- *** г. и ***
лева лихва за забава върху главницата за период *** г.-*** г.; *** лева
главница за период месец *** г.- *** г. и ** лева лихва за забава върху
главницата за период *** г.-*** г.; *** лева главница за период месец
*** г.- *** г. и *** лева лихва за забава върху главницата за период ***
г.-*** г.; *** лева главница за период месец *** г.-*** г. и *** лева
лихва за забава върху главницата за период *** г.-*** г.;представляващи
дължима сума за потребена и незаплатена топлинна енергия по партида ***
за имот, находящ се в гр.Варна, ж.к. „***, за описаните периоди, ведно
със законната лихва върху главниците считано от датата на подаване на
заявлението в съда - *** г. до окончателното заплащане на задължението,
както и разноски по делото - *** лева за платена държавна такса и ***
лева за адвокатско възнаграждение. Посочено е че вземането произтича
от задължение за потребена и незаплатена топлинна енергия по партида
*** за имот, находящ се в гр.Варна, ж.к. *** за посочените периоди и месеци.

От така установеното от фактическа страна, съдът намира за
установено, че през процесния период ищецът е доставял топлоенергия в
сградата в която се намира и жилището на ответника. От събраните
доказателства обаче не се установи точното количество топлоенергия,
постъпила в жилището на ответника на посочения адрес в гр.Варна за
процесния период по издадената заповед за изпълнение на парично
задължение по чл.410 ГПК. Претендираните от ищеца суми по издадените
фактури за периода са начислени служебно на база разпределяне
топлоенергията, постъпила по сградната инсталация. От събраните в
производството доказателства, с оглед тежестта на доказване, която носи
в производството ищецът не е установил количеството топлоенергия,
постъпило в жилището на ответника, съобразявайки факта, че радиаторите
са демонтирани и щранговете са изолирани. Не е замервана температурата в
жилището и на повърхността на щранговете с цел определяне на постъпилото
количество топлоенергия. Безспорно се установи от събраните гласни
доказателства и от заключението на СТЕ, ценено то съда като компетентно
дадено, че това количество е много по-малко от постъпилото количество в
останалите жилища в сградата. Предвид горното съдът намира, че исковата
претенция е недоказана по размер, поради което предявеният иск е
неоснователен и следва да се отхвърли.

Ищецът следва да заплати на ответника разноски за производството
в размер на *** лева предвид направено искане от страните по реда на
чл.78 ГПК и представен списък на разноски.

Мотивиран от изложеното, съдът,

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ предявеният от „ДАЛКИЯ-ВАРНА” ЕАД, ЕИК 103195446, със
седалище и адрес на управление гр.Варна, бул.Я.Хуняди №5 иск против
Г.А.К., ЕГН **********,*** за установяване на вземането на ищеца против
ответника за заплащане на сумата: *** лева представляваща сбор от
следните суми - *** лева главница за период месец *** г.- *** г. и ***
лева лихва за забава върху главницата за период *** г.-*** г.; *** лева
главница за период месец *** г.- *** г. и *** лева лихва за забава върху
главницата за период *** г.-*** г.; *** лева главница за период месец
*** г.- *** г. и *** лева лихва за забава върху главницата за период ***
г.-*** г.; *** лева главница за период месец *** г.-*** г. и *** лева
лихва за забава върху главницата за период *** г.-*** г.; представляващи
дължима сума за потребена и незаплатена топлинна енергия по партида ***
за имот, находящ се в гр.Варна, ж.к. ***, за описаните периоди, ведно
със законната лихва върху главниците считано от датата на подаване на
заявлението в съда - *** г. до окончателното заплащане на задължението
по издадена в полза на „ДАЛКИЯ-ВАРНА” ЕАД, гр.Варна заповед за
изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК по ч.гр.д.№ 4712/12 г. на
ВРС, ХХХ състав, на осн.чл.422 ГПК.

ОСЪЖДА „ДАЛКИЯ-ВАРНА” ЕАД, ЕИК 103195446, със седалище и
адрес на управление гр.Варна, бул.Я.Хуняди №5 да плати на Г.А.К., ЕГН
**********,*** разноски за производството в размер на *** /***/ лева, на
осн.чл.78 ГПК.

Решението подлежи на обжалване пред ВОС в двуседмичен
срок от съобщението до
страните.


След влизане в сила на решението препис от същото да се изпрати за
сведение и изпълнение ведно с изисканото ч.гр.д № 4712/12 г. на ВРС,
ХХХ състав, което да се върне в съответния състав след послужване по
настоящото дело.

Районен съдия:

Страх ме е да го кажа на глас ама май почваме да се оправяме ...

This post has been edited by капитана: May 17 2013, 05:19 PM

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

Collapse

> Similar Topics

Topic Title Replies Topic Starter Views Last Action
Android 2.3 Tablet 1,2 Ghz S5PV210 CPU + HDM + 4GB Nand + WiFi + Netflix подкрепени + камера + E-Reader + Free дело + Screen Protector + 5 ден Int'l к 0 pinkcat 3,486 Jul 8 2011, 04:02 AM
Last post by: pinkcat
Продавам фритюрник Делонги 40лв. снимки 6 GLARUS66 3,391 Jun 15 2010, 06:00 PM
Last post by: GLARUS66


 - Lo-Fi Version Time is now: 14th August 2020 - 04:32 AM